E-cigaretter og kemikalieloven

E-CIGARETTES AND THE CHEMICALS ACT

Om CLP-forordningens indvirkning på lov om e-cigaretter. 

Sikkerhedsstyrelsen har fra e-cigaretbranchen modtaget en del henvendelser med spørgsmål om snitfladerne mellem lov om elektroniske cigaretter m.v. og kemikalieloven.

Nikotin er et kemisk stof, der har en EU-harmoniseret klassificering som akut toksisk i kategori 1 ved hudkontakt og kategori 3 ved indtagelse. Nikotin skal derfor i henhold til kemikalieloven tildeles farebetegnelsen meget giftig eller giftig.

Kemikalieloven indeholder bestemmelser om bl.a. salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger, herunder at sådanne stoffer kun må sælges mod rekvisition påtegnet af politiet. Kemikalieloven indeholder imidlertid også en bestemmelse om, at loven kun finder anvendelse på stoffer, blandinger eller varer i det omfang, hvor anden lovgivning ikke indeholder bestemmelser herom.

Lov om elektroniske cigaretter m.v. varetager de hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed, der ellers skulle sikres ved kemikalieloven, i forhold til e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, der indeholder nikotin. Det er derfor lov om elektroniske cigaretter m.v. og ikke kemikalieloven, der gælder for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. Dermed gælder kemikalielovens krav om salg mod rekvisition påtegnet af politiet heller ikke for elektroniske cigaretter eller genopfyldningsbeholdere med nikotin.

CLP-forordningens regler om klassificering og mærkning gælder dog fortsat.
CLP-forordningens krav om mærkning gælder ud over de krav til mærkning, der følger af lov om elektroniske cigaretter m.v.

 

Vær opmærksom på, at nikotin er et giftigt stof og har en EU-harmoniseret klassificering som akut toksisk i kategori 1 ved hudkontakt henholdsvis akut toksisk kategori 3 ved indtagelse.

Også andre stoffer i e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere kan være klassificerede som farlige. Afhængig af koncentrationen af nikotin og andre farlige stoffer i e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, kan der være krav om klassificering og faremærkning af disse ifølge CLP-forordningen.

(NB: Der er i oktober 2016 vedtaget en opdateret, harmoniseret klassificering af nikotin i EU som akut toksisk i kategori 2 ved både indtagelse, hudkontakt og indånding. Den nye klassificering forventes at træde i kraft i løbet af 2018.)

Kontrollen med CLP-forordningen i forhold til e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin varetages efter lov om elektroniske cigaretter m.v. af Sikkerhedsstyrelsen.

Som en konsekvens af, at det er lov om elektroniske cigaretter m.v., der gælder for elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere, er det Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn med, at e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, der indeholder nikotin, overholder CLP-forordningens krav til klassificering og mærkning efter bestemmelserne om dette i lov om elektroniske cigaretter m.v.

Hvis du vil vide mere om CLP-reglerne og hvad din virksomhed skal være opmærksom på, kan du læse her.